Δήμος Σαπίδης

Δήμος Σαπίδης

Διευθύνων Σύμβουλος Siemens Mobility Greece